Váš košík je prázdny!

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Traxin s.r.o. uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

I. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTOV KTORÉ SPRACÚVAME:

 Spracúvame vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno, priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu na účely doručovania dôležitých informácií týkajúcich sa vami objednaných služieb/produktov, podpornú komunikáciu v predzmluvnej fáze aj po uzatvorení zmluvy, realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely .Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla na tieto účely je legitímny záujem našej firmy poskytovať vám dôležité informácie o vami objednaných produktoch. Ak udelíte súhlas s doručovaním marketingových informácií a newslettera od nás, spracujeme vašu e-mailovú adresu a telefonický kontakt aj na účely odosielania marketingových informácií a newslettera o rôznych produktoch/službách ktoré ponúkame. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je váš súhlas. Nebojte sa nebudeme Vás otravovať priveľa reklamami a akciami.

2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI VYTVORENÍ ZÁKAZNÍCKEHO KONTA

Keď si u nás vytvoríte zákaznícke konto, požiadame vás o poskytnutie e-mailovej adresy. Spracuje vašu e-mailovú adresu, pretože ju spolu s heslom používate na prihlásenie do svojho účtu. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je náš legitímny záujem o ochranu bezpečnosti vášho účtu. Ďalej prostredníctvom zákazníckeho konta, ktorý obsahuje meno a priezvisko, telefónne číslo a fakturačnú a dodaciu adresu môžete jednoduchšie vytvárať Vaše objednávky služieb na našom portáli. Právnym základom na spracovanie týchto osobných údajov je jednoduchší priebeh predzmluvnej fázy, teda vyplnenia Vašej objednávky, a uzatvorenie zmluvy.

3. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Traxin s.r.o. je spoločnosť spolupracujúca so spoločnosťami z celého sveta. Za účelom poskytovania Vami objednaných služieb/produktov možno budeme musieť preniesť vaše osobné údaje do iných spoločností v iných krajinách. Ak ste klient, v závislosti od vami objednaných služieb poskytujeme Vaše osobné údaje predovšetkým dodávateľom, s ktorými ste vy alebo my uzatvorili zmluvu v rámci plnenia objednaných služieb. Týmito príjemcami sú predovšetkým dopravcovia, kuriérske služby, orgány finančnej správy. Ak ste zamestnanec, Vaše osobné údaje budú poskytnuté zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, orgánom finančnej správy a ďalším príslušným orgánom štátnej správy podľa aktuálnej účinnej legislatívy.  

 4. DETI MLADŠIE AKO 16 ROKOV

Keďže služby ponúkané prostredníctvom nášho portálu môžu byť určené aj osobám mladším ako 16 rokov, údaje týchto osôb spracovávame iba za účelom spracovania objednávky, správneho sprostredkovania a zarezervovania objednaných služieb a poskytnutie zákazníckeho servisu. Právnym základom na spracovanie údajov týchto osôb je plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na základe žiadosti klienta. Za účelom priameho marketingu a propagácie služieb osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracovávame vôbec.

5. UCHOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú.